Zarządzenie Dyrektora Szkoły

ZARZĄDZENIE NR  19/2020 z dnia  29.09.2020r. Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Łomży, ul. Bernatowicza 4 w sprawie zawieszenia zajęć ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły COVID – 19

Na   podstawie  §  1  ust. 2 a  rozporządzenia  MEN  z  dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie  w  sprawie   bezpieczeństwa  i  higieny  w  publicznych   i  niepublicznych szkołach i placówkach /Dz.U. z dnia 13 sierpnia 2020 r. poz.1386/ zarządzam co następuje:

1. Za zgodą Prezydenta   Miasta   Łomża   oraz  po  uzyskaniu  pozytywnej   opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży zawieszam zajęcia  szkolne na czas od 30 września 2020 roku do 9 października 2020 r..  Zajęcia  w  tym  okresie będą  realizowane z wykorzystaniem środków  komunikacji  elektronicznej, tj. platformy Microsoft Teams i dziennika ,,Librus”.

2. Wykonanie zarządzenia powierzam nauczycielom I Liceum Ogólnokształcącego w Łomży.

Dyrektor I liceum Ogólnokształcącego w Łomży

mgr Jerzy Łuba

dla przypomnienia : Procedury wewnętrznej organizacji pracy I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Łomży w szczególnych warunkach epidemicznych