Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2020-2021

ZARZĄDZENIE NR 20/2020

z dnia 30.09.2020 r.

Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego
w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno –
wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021.

Na podstawie § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej
z dnia 5 października 2010 r. ( Dz.U. Nr 186 poz. 1245) oraz Statutu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Łomży ustalam co następuje:

§ 1. Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego oraz Rady
Rodziców ustalam dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych tj.:

• 29 września 2020 r.,
• 02 listopada 2020 r.,
• 04 maja 2021 r.,
• 05 maja 2021 r.,
• 06 maja 2021 r.,
• 04 czerwca 2021 r..

§ 2. Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.