Rada Rodziców

Regulamin Rady Rodziców

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice!

Rada Rodziców zwraca się z gorącą prośbą do rodziców uczniów naszej szkoły oraz przyjaciół szkoły o wpłaty, by poprzez zgromadzone fundusze można było wspierać działalność edukacyjno – wychowawczą naszej szkoły, służącą całej jej społeczności.
Środki finansowe wpłacane na Rade rodziców przeznaczane są m.in. na:

 • dofinansowywanie imprez o charakterze ogólnoszkolnym,
 • wspieranie uczniów będących w bardzo trudnej sytuacji materialnej,
 • transport uczniów na konkursy, olimpiady, zawody sportowe, konferencje, warsztaty,
 • organizację wykładów i warsztatów np. szkoły matematycznej, spotkań ze studentami z AIESEC, wykładów prowadzonych przez wykładowców wyższych uczelni itp.,
 • finansowanie zajęć wyrównawczych oraz kółek rozwijających zainteresowania uczniów np. przygotowanie do konkursów i olimpiad,
 • finansowanie dodatkowych zajęć przygotowujących do matury,
 • koncerty Filharmonii Narodowej,
 • zakup nagród dla uzdolnionych uczniów,
 • zakup książek do biblioteki,
 • prenumerata gazet i czasopism,
 •  pomocy dydaktycznych i sprzętu,
 • wyposażenie apteczki, która jest niezbędna podczas wyjazdów takich jak szkoły zimowe, obozy i rajdy,
 • wspieranie działalności samorządu uczniowskiego,
 • serwisowanie i eksploatacja sprzętu komputerowego, multimedialnego, kserokopiarki i nagłośnienia w auli,
 • współfinansowanie innowacji pedagogicznych i projektów edukacyjnych,
 • wydatki związane z promocją szkoły,
 • dofinansowanie wyjazdów na szkołę zimową, obóz w Mielnie – Unieściu itp.,
 • wsparcie działalności Teatru Maskarnia,
 • opłaty członkowskie w Towarzystwie szkół Twórczych i Towarzystwie Ziemi Łomżyńskiej,
 • oprawa imprez szkolnych.

Wpłat można dokonywać w sekretariacie szkoły lub wpłacając bezpośrednio na konto Rady Rodziców:

Rada Rodziców przy I Liceum Ogólnokształcącym

i Publicznym Gimnazjum nr 6

ul. Bernatowicza 4, 18-400  Łomża

numer konta 89 1020 1332 0000 1202 0027 3102

z dopiskiem  „Wpłata składki na Radę Rodziców ucznia z klasy……….”