ZARZĄDZENIE  Nr  19/2015 Z  DNIA  30.09.2015 r.

ZARZĄDZENIE  Nr  19/2015 Z  DNIA  30.09.2015 r. Dyrektora    Zespołu    Szkół    Ogólnokształcących w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2015/2016.

 Na    podstawie  § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji  Narodowej z dnia  5 października 2010r.  ( Dz.U. Nr 186 poz. 1245)  oraz   Statutu   Zespołu   Szkół Ogólnokształcących w Łomży ustalam co następuje:

1. Po zasięgnięciu opinii  Rady Pedagogicznej w dniu 14.09.2015r. ,  Samorządu Uczniowskiego (opinia w załączeniu)   oraz  Rady Rodziców (Uchwała w załączeniu) ustalam dodatkowe  dni wolne od  zajęć dydaktyczno – wychowawczych tj.:

  • 02 listopada 2015r.,
  • 02 maja 2016r.,
  • 04 maja 2016r.,
  • 05 maja 2016r.,
  • 06 maja 2016r.,
  • 27 maja 2016r.,

2.  Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.