Szkoła Powiatowa o pięciu klasach w Łomży 1850 – 1861

Szkoła Powiatowa o pięciu klasach w Łomży 1850 – 1861

Kurator Okręgu Szkolnego Warszawskiego – Paweł Muchanow w ustawie z 1849r. nakazał, bardziej niż nauczania, pilnie strzec „prawomyślności” młodzieży szkolnej, co z całą bezwzględnością wprowadziła na terenie Królestwa Polskiego administracja rosyjska.

W Łomży w myśl tych nowych rozporządzeń oraz ich skrytych intencji rozpoczęto likwidację Gimnazjum Gubernialnego. Została tu tylko czteroklasowa Szkoła Podstawowa. Po dwóch latach nauczania szkoła uzyskała piątą klasę. W środowisku łomżyńskim nazwana ona była Szkołą Jakuba Wagi. On to bowiem sprawował najwyższe stanowisko inspektora w tej szkole. Zespół Nauczycielski pracujący przez ponad dziesięć lat pod kierownictwem J. Wagi stworzył dobrą atmosferę do nauki młodzieży. Otaczał ją troskliwa opieką i bronił przed wynarodowieniem. a choć szkoła nie była pełną szkołą średnią, poziom, jaki wypracowali nauczyciele o wysokich kwalifikacjach, był nieporównanie wyższy od czteroklasowych szkół powiatowych. – O wychowaniu patriotycznym w tej szkole świadczył udział młodzieży we wszystkich manifestacjach narodowych przed powstaniem styczniowym.