Misja Szkoły

M I S J A   S Z K O Ł Y

 M i s j ą   naszej szkoły jest dbanie o wszechstronny rozwój każdego ucznia, na wszystkich etapach nauki (gimnazjum i liceum), w celu przygotowania absolwenta  do pełnego życia „ w procesie stawania się człowiekiem”.

 W I Z J A   A B S O L W E N T A   SZKOŁY

A b s o l w e n t   naszej szkoły to:

 człowiek

o wysokim poczuciu godności,

prawy, dokonujący świadomie wartościowych moralnie wyborów,

szanujący siebie i innych,

wrażliwy na piękno, reagujący na krzywdę,

otwarty na świat

obywatel 

znający narodową przeszłość, zakorzeniony w tradycji, światły, zdolny podjąć dalsze kształcenie na wybranym kierunku studiów, znający normy zachowań i zasady życia w społeczeństwie, odnajdujący radość w twórczym działaniu, dbający o zdrowie jako warunek własnej aktywności i niezależności

SZCZEGÓŁOWE ZADANIA PROWADZĄCE DO SPEŁNIENIA MISJI

 • przekazywanie rzetelnej wiedzy i kształcenie umiejętności,
 • rozwijanie ciekawości badawczej i aktywności własnej ucznia,
 • rozwijanie wyobraźni i wrażliwości,
 • kształcenie zainteresowań i zachęcanie do podejmowania nowych zadań,
 • stwarzanie możliwości konfrontowania własnych poglądów i dokonań z osiągnięciami i zdaniem innych
 • kształtowanie umiejętności krytycznej oceny rzeczywistości,
 • kształtowanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, narodowej,europejskiej i wspólnoty ogólnoludzkiej,
 • przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie obywatelskim,
 • przygotowanie do udziału w kulturze,
 • budzenie twórczej aktywności i autoekspresji,
 • kształtowanie postaw prozdrowotnych,
 • budowanie kultury fizycznej uczniów,
 • wyrabianie świadomego stosunku do powinności i celu życia, odpowiedzialności za swoje słowa i czyny.